Esteryn säännöt

1. Nimi
Yhdistyksen nimi on Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry.

2. Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Toimialue on Etelä-Savon maakunta.

3. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on tehostaa ja tukea jäsenyhdistysten yhteistyötä, toimintaedellytyksiä, vaikuttamismahdollisuuksia sekä jäsenistölle tuotettavia palveluja.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- tukee järjestöjen välistä yhteistyötä ja edunvalvontaa paikallisessa ja alueellisessa
päätöksenteossa
- kehittää ja toteuttaa koulutuspalveluja, ohjausta ja neuvontaa
- auttaa yhdistyksiä eri kehittämishankkeiden toteuttamisessa
- ylläpitää ja hallinnoi jäsenyhdistysten yhteisiä toimitiloja
- järjestää tapahtumia ja varainkeruuta
- toimittaa ja julkaisee tiedotteita

Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaan liittyvää kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää arpajaisia ja keräyksiä sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta toimialueella oleva sosiaali-, terveys-, ja muulla hyvinvointialalla toimiva rekisteröity yhdistys sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö tai säätiö, joka tukee yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa yhden (1) vuoden ajalta maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoit tanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja 8-12 muuta varsinaista jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa kerralla puolet. Ensimmäisen kerran erovuorossa olevat valitaan arvalla ja seuraavan kerralla vuorotellen.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Hallitus voi kokoontua myös puhelimen tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistuminen ei koske yhdistyksen kokousta.

8. Nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai hallituksen erikseen nimeämä muu henkilö, aina kaksi yhdessä.

9. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.
Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1110) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatajajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouksessa tai sitä ennen on jäsenten edustajien osoitettava valtuutuksensa valtakirjalla.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan jokaiselle jäsenelle, jonka postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai joka on ilmoittanut yhdistykselle sähköpostiosoitteensa tai muun
tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten.

12. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja päätetään mahdollisen lukumäärän muutoksen vaikutus erovuoroisuuteen
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jäsenellä on oikeus tehdä aloite yhdistyksen sääntömääräiselle kokouksella. Kevätkokoukselle tarkoitettu aloite toimitetaan hallitukselle joulukuun loppuun mennessä ja syyskokoukselle tehty aloite elokuun loppuun mennessä. Hallituksen on tuotava aloite omalla lausunnollaan varustettuna yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

13. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (314) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

14. Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.