Yhteistyöllä vertaistukea somaattisesti sairaiden kuntoutumiseen -mediatiedote

24.03.2022

Yhteistyöllä vertaistukea somaattisesti sairaiden kuntoutumiseen

kuvaOlkalle.png
Johanna Leppäkorpi kartoitti sosionomi (ylempi AMK) opinnäytetyössään somaattisesti sairaiden kokemuksia vertaistuesta sekä laati kehittämisehdotukset, miten OLKA® ja yhdistykset voisivat kehittää vertaistukitoimintaansa. Vertaistuki auttaa somaattisesti sairaita kuntoutumisessa monin eri tavoin. Vertaistukitoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä.

Opinnäytetyössä kartoitettiin somaattisesti sairaiden kokemuksia vertaistuesta Etelä-Savossa. Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia OLKA®-hankkeen ja Etelä-Savon hyvinvointijärjestöjen tuki ry:n (Estery) jäsenyhdistysten kanssa vertaistukitoiminnan kehittämisehdotukset. Estery tarvitsi tutkittua tietoa vertaistukitoimintakokemuksista tietojohtamisen tueksi järjestöjohtamisessa sekä halusi kehittää toimintaa asiakaslähtöisesti.

Haastattelutulosten mukaan vertaistuesta saatiin monenlaista tärkeää tietoa ja emotionaalista tukea. Lisäksi se vaikutti sosiaalisiin suhteisiin ja sille nähtiin olevan tarvetta. Yksi haastateltavista kiteytti vertaistuen hyödyn: “Kyllä sanoisin, että tässä koko paketissa, ni varmaan 80 prosenttia on tää vertaistuki. Kyllähän tää ninkö hoitaa.”

Opinnäytetyön tuloksista saatiin tietoa, kuinka vertaistukitoimintaa voitaisiin kehittää asiakaslähtöisesti. Toiminnan organisoinnissa asiakkaat voidaan huomioida eri keinoin, kuten tarjoamalla vertaistukea eri ajankohtina ja perustamalla lisää ryhmiä eri kuntiin. Vertaistukitoiminnassa arvostettavina käytänteinä pidetään muun muassa yhteisöllisyyttä, monipuolisuutta ja tulevaisuuden näkymien luomista. Vertaistukijoissa arvostettavia ominaisuuksia ovat esimerkiksi kuuntelemistaito ja tilannetaju. Sairastuneiden vertaistukitietoisuutta tulisi lisätä. Myös terveysalan ammattilaisten tulisi tehdä enemmän yhteistyötä yhdistysten kanssa. Yhtä haastateltavaa mukaellen: “Ois kiva, jos lääkärit ja hoitajat tekis enemmän yhteistyötä yhdistysten kanssa. Se ois ninku miun mielestä se maailman tärkein asia.”

Opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi kehittämisehdotuksia sekä keinoja vertaistukitoiminnan kehittämiseksi asiakaslähtöisemmäksi. Näitä ovat vertaistuen tarjoaminen säännöllisesti, vertaistuen kirjaaminen osaksi kuntoutussuunnitelmaa, vertaistukitoiminnan saavutettavuuden lisääminen, sairastuneen kuuntelemiseen panostaminen sekä keskusteluajan arvostaminen.

Laadullista konstruktiivista opinnäytetyötä varten haastateltiin viittä somaattisesti sairasta henkilöä, jotka kuuluivat Esteryn jäsenyhdistyksiin. Lisäksi opinnäytetyöhön kuului aivoriihityöpaja, johon osallistui OLKA®-hankkeen projektipäällikkö sekä yhden jäsenyhdistyksen aktiiveja.

OLKA®:n sekä yhdistysten on mahdollista kehittää vertaistukitoimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi opinnäytetyön avulla. Opinnäytetyön tuloksia voi soveltaen hyödyntää muillakin alueilla OLKA-toiminnassa sekä somaattisesti sairaiden yhdistyksissä.

Opinnäytetyö ”Somaattisesti sairaiden kokemuksia vertaistuesta osana kuntoutuspolkua Etelä-Savossa. OLKA®-hankkeen ja yhdistysten vertaistukitoiminnan kehittäminen” julkaistaan Internetin Theseus-palvelussa osoitteessa www.theseus.fi huhtikuussa 2022.

Kirjoittaja: YAMK-opiskelija Johanna Leppäkorpi, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, cjole014@edu.xamk.fi

Kuva: Johanna Leppäkorpi

09.05.2022Mikkelin keskussairaalassa on saatu käynnistettyä saattohoidon vapaaehtoistoiminta
24.03.2022Yhteistyöllä vertaistukea somaattisesti sairaiden kuntoutumiseen -mediatiedote
11.03.2022Tule Esteryn yhteisölliseen hävikkiruokailuun vapaaehtoiseksi
09.03.2022Estery on mukana valtakunnallisessa edunvalvontavaltuutuskampanjassa
09.02.2022Tule OLKA-sairaalavapaaehtoiseksi ja lisäksi mahdollisuus työllistyä kesätöihin!
07.02.2022Esteryn OLKA kouluttaa sairaalavapaaehtoisia
21.01.2022Estery-talo on auki normaalisti
20.01.2022Esteryn parkkipaikat
14.01.2022Vertaistukitoiminnan asiakaslähtöisyyden lisääminen
10.01.2022Tiedotusta tammikuulle

Siirry arkistoon »